Generelle købs- og abonnementsbetingelser  

Følgende Generelle købs- og abonnementsbetingelser er gældende for alle abonnementsprodukter fra Det Nordjyske Mediehus A/S, Cvr: 18096641, Østre Havnegade 63-65, 9000 Aalborg.  

Ud over de Generelle købs- og abonnementsbetingelser, findes der specielle betingelser for produkterne Nordjyske her, Vigeur her og Læsø Posten her. 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem aftalebetingelserne, har de specielle betingelser for det enkelte produkt forrang for de Generelle købs- og abonnementsbetingelser. 

1. Abonnement 

1.1 For at oprette et abonnement hos Det Nordjyske Mediehus A/S (herefter ”Det Nordjyske Mediehus”, ”vores”, ”vi”, og ”os”) skal du være fyldt 18 år. Når du opretter et abonnement hos os, accepterer du samtidig vores Generelle købs- og abonnementsbetingelser, samt de specielle betingelser for det relevante produkt.  

1.2 Det Nordjyske Mediehus’ standardabonnement er et løbende abonnement, der automatisk bliver fornyet hver måned. Abonnementet løber indtil det opsiges af dig eller Det Nordjyske Mediehus.  

1.3 Læs mere om abonnementstyper i de specielle betingelser særligt for dit produkt.   

2. Brugerlogin 

2.1 Digitale abonnementer, samt alle digitale fordele forudsætter oprettelse af et brugerlogin for at kunne benytte tjenesterne. 

2.2 Dit brugerlogin består af følgende obligatoriske oplysninger: navn, adresse, mailadresse, samt en selvvalgt personlig adgangskode. Der kan kun oprettes ét brugerlogin pr. abonnement. Du kan benytte dit brugerlogin til de digitale nyhedstilbud på op til fem (5) forskellige devices pr. døgn i din husstand. 

3. Priser 

3.1 Gældende priser kan til enhver tid findes på hjemmesiden for det produkt du abonnerer på, alternativt kan prisen oplyses ved at kontakte kundeservice. 

3.2 Efter udløb af en eventuel tilbuds- eller kampagneperiode forlænges abonnementet automatisk til fuld abonnementspris. 

3.3 Det Nordjyske Mediehus kan løbende ændre abonnementsprisen, jævnfør punkt 7.2 om varsling og opsigelse. Vi kan blandt andet ændre i abonnementsprisen som følge af stigninger i nettoprisindekset eller for at imødekomme inflation regnet fra 1. januar i det foregående kalenderår (indeks 100) samt til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med vores levering af abonnementsproduktet, såsom prisstigninger i omkostninger til leverandører, banker, distribution, tryk, og lignende. Videre kan vi ændre i abonnementsprisen, såfremt de øgede udgifter for Det Nordjyske Mediehus er et resultat af ny eller ændret lovgivning, regulering eller praksis eller produktomlægninger. 

3.4 Prisændringer vil altid blive annonceret i det pågældende medie.  

3.5 Det Nordjyske Mediehus tager forbehold for trykfejl og tekniske fejl, der måtte forårsage forkert prisangivelse. 

4. Betaling 

4.1 Det Nordjyske Mediehus fakturerer dig forud i overensstemmelse med dit valg af betalingsmetode. Du kan vælge at betale med automatisk overførsel via betalingskort eller anden digital betalingsløsning understøttet af Det Nordjyske Mediehus.  

4.2 Ved automatisk overførsel via betalingskort eller anden digital betalingsløsning giver du tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk gennemføres. Som køber er du ansvarlig for at verificere ydelserne og beløbet, der vil blive trukket. 

4.3 Ønsker du ikke at benytte automatisk overførsel, kan du i stedet betale via betalingsservice eller faktura. Du kan ændre betalingsform direkte i din profil eller ved at henvende dig til kundeservice. 

4.4 Ved betaling med faktura, tillægges et faktureringsgebyr på 49 kr. pr. faktura. Du kan spare faktureringsgebyret ved at tilmelde betalingen til Betalingsservice. Faktura skal betales indtil betalingen fremgår af din Betalingsservice.  

4.5 Det Nordjyske Mediehus er berettiget til at opkræve renter og rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler herom, såfremt der ikke betales rettidigt.  

4.6 Manglende betaling udgør væsentlig misligholdelse af abonnementsaftalen. Ved væsentlig misligholdelse af abonnementsaftalen er Det Nordjyske Mediehus berettiget til at hæve abonnementsaftalen jf. punkt 13. Ved manglende betaling af abonnementet er Det Nordjyske Mediehus, udover ophævelse og efter vores eget valg, berettiget til midlertidigt at deaktivere eller standse levering af abonnementsproduktet, frem til det tidspunkt, hvor betaling genoptages. Deaktivering eller standsning af levering er ikke ensbetydende med, at din betalingsforpligtelse ophører. Du er fortsat forpligtet til at foretage betaling i henhold til abonnementsaftalen, også for den periode, hvor abonnement er deaktiveret eller standset. 

5. Fortrydelsesret 

5.1 Du har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager ordrebekræftelse på dit køb. Vil du gøre brug af din fortrydelsesret, skal du give besked til kundeservice inden udløb af fortrydelsesfristen.   

5.2 Hvis du har modtaget fysisk avis eller haft digital adgang til artikler og e-avis i de 14 dage, hvor fortrydelsesretten gør sig gældende, betaler du for den periode, hvor du har haft adgang til abonnementet. 

6. Opsigelse 

6.1 Hvis ikke andet fremgår af de specielle betingelser for dit produkt, kan dit abonnement opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. Abonnementet vil være aktivt i hele opsigelsesperioden.   

6.2 Opsigelse af et abonnement skal ske skriftligt eller telefonisk til Det Nordjyske Mediehus. 

7. Ændringer i abonnementsprodukt og tjenester 

7.1 Det Nordjyske Mediehus kan løbende ændre i sammensætning, opbygning og indhold af abonnementsprodukter/tjenester, jævnfør nærmere i punkt 7.2 om varsling og adgang til opsigelse. Ændringer kan eksempelvis være en følge af redaktionelle omlægninger eller beslutninger, indgåelse af nye eller ophør af eksisterende samarbejder, udvikling af nye produkter, tjenester eller nyt indhold, samt ved udfasning af produkter, tjenester eller indhold. 

7.2 Ændringer i abonnementet varsles med minimum løbende måned plus en måned til ændringens ikrafttræden. Du har herefter mulighed for at opsige abonnementet til ændringens ikrafttræden. Vælger du at opsige i tilfælde af prisændringer, har du ret til at få eventuel abonnementsbetaling, der dækker en periode efter abonnementsaftalens ophør, tilbagebetalt. 

8. Ændringer i abonnementsprodukt og tjenester 

8.1 Det Nordjyske Mediehus kan til enhver tid ændre i de gældende Generelle købs- og abonnementsbetingelser. Hvis der sker væsentlige ændringer, forpligter Det Nordjyske Mediehus sig til at give varsel herom til abonnenter 30 dage før ændringerne træder i kraft. De gældende Generelle købs- og abonnementsbetingelser vil til enhver tid fremgå på www.dnmh.dk. Det Nordjyske Mediehus kan ændre de Generelle købs- og abonnementsbetingelser uden at give besked herom, hvis det er en fordel for brugeren.  

9. Ændringer til Generelle købs- og abonnementsbetingelser 

9.1 Det Nordjyske Mediehus’ digitale abonnementer er personlige og kan ikke overflyttes til andre eller pauses i abonnementsperioden. Det Nordjyske Mediehus kan ikke garantere, at produktet understøtter samtlige browsere og styresystemer, og garanterer ikke for tilgængeligheden af abonnementet gennem tredjepartssites. For at du får den bedste læseroplevelse, anbefaler vi, at du altid benytter dig af seneste softwareopdatering.   

9.2 Dit abonnement og produkter, som er en del af abonnementet, vil være tilgængeligt via din profil i din abonnementsperiode, medmindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det enkelte produkt. Manglende eller forsinket adgang til vores onlineprodukter, der indgår i dit abonnement, godtgøres ikke. 

10. Leveringsbetingelser for digitale produkter 

10.1 Det Nordjyske Mediehus tager behandling af personoplysninger alvorligt, du finder vores privatlivspolitik her, hvor du kan læse mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger.  

11. Ophavsret 

11.1 Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold der ejes af Det Nordjyske Mediehus er beskyttet efter lov om ophavsret, og må således kun bruges til privat læsning og visning. Det Nordjyske Mediehus forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4. 

11.2 Ønskes indhold brugt til kommercielt eller andet brug, f.eks. visning på Facebook eller LinkedIn, skal Det Nordjyske Mediehus kontaktes på telefon 99 35 35 35 eller via e-mail fakta@dnmh.dk
 
11.3 Du kan læse mere om ophavsret hos Det Nordjyske Mediehus her. 

12. Ansvarsbegrænsning 

12.1 Det Nordjyske Mediehus påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering af både trykte og digitale udgivelser, tekniske fejl, forsinkelse i distributionen samt problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde. 

12.2 Det Nordjyske Mediehus fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af digitale udgivelser har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger. 

12.3 Det Nordjyske Mediehus er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte udgivelser eller artikler, herunder fejl i data mv., medmindre det kan dokumenteres, at fejlen kan tilregnes Det Nordjyske Mediehus som forsætlig eller groft uagtsom. 
 
12.4 Det Nordjyske Mediehus ’ forpligtelser efter denne aftale gælder alene, hvis opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Det Nordjyske Mediehus’ kontrol såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, vejrlig, myndighedspåbud eller lignende, som Det Nordjyske Mediehus ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved indgåelsen af aftalen og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet.  

12.5 Skulle en situation opstå, hvor både den trykte og digitale udgave af avisen ikke kan leveres, uanset årsagen, vil kompensation alene blive relevant, såfremt både den trykte og digitale udgave ikke kan leveres i mere end to på hinanden følgende udgivelser.  

12.6 Det Nordjyske Mediehus kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab. 

13. Misligholdelse af abonnementsaftalen 

13.1 Hvis en part væsentlig misligholder abonnementsaftalen, er den anden part berettiget til skriftligt at ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning for fremtiden.

13.2 Som væsentlig misligholdelse fra abonnentens side betragtes blandt andet samtlige overtrædelser af Det Nordjyske Mediehus’ ophavsrettigheder og tekst- og datamining i strid med punkt 11, at abonnenten deler, udlåner eller på anden vis overlader sit medielogin til tredjemand, at abonnenten deler og videredistribuerer indholdet eller foretager erhvervsmæssig eller kommerciel anvendelse af abonnementsprodukterne/tjenesterne, samt abonnentens manglende betaling med mere end 10 dage fra forfaldsdatoen ifølge rykkerskrivelse(r). 

14. Klager og mangler 

I tilfælde af klager fra abonnenten skal Det Nordjyske Mediehus og abonnenten forsøge at løse dette i mindelighed. Eventuelle klager kan rettes til kundeservice.  

Hvis abonnenten og Det Nordjyske Mediehus ikke kan komme til enighed, henvises der til Forbrugerklagenævnet. 

Pr. 17. februar 2020 skal en klage over en vare eller tjenesteydelse indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus her

I forhold til mangler på produktet henviser vi til Købelovens mangelsregler. 

15. Selvbetjening, kundeservice og kontaktoplysninger 

Du kan selv administrere dit abonnement på din profil i dit specifikke digitale produkt. 

Du kan skrive til kundeservice på kundeservice@dnmh.dk

Du kan ringe til os på telefonnummer 99 35 34 34  

Vores telefoner er åbne i følgende tidsrum:  

Mandag – fredag kl. 8:00-15:00 

Weekend og helligdage kl. 8:00-10:30 

 

---oOo--- 

 

Specielt for Nordjyske 

Nordjyske.dk, Nordjyske Stiftstidende og Nordjyske e-avis (herefter Nordjyske) tilbydes af Det Nordjyske Mediehus A/S. Nærværende specielle betingelser for Nordjyske er gældende for disse produkter i tillæg til de Generelle købs- og abonnementsbetingelser for abonnementsprodukter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de generelle og specielle betingelser for Nordjyske, har de specielle betingelser forrang.

1. Abonnementstyper 

1.1 Hos Nordjyske tilbyder vi fire abonnementstyper: 

Digital: Dette er vores digitale nyhedstilbud, hvor du får adgang til vores e-avis alle ugens dage. Samtidig får du gratis ubegrænset adgang til det redaktionelle indhold på nordjyske.dk hele døgnet og medlemskab af vores abonnementsklub ”Klub Nordjyske” samt adgang til Nordjyske Historiske Avisarkiv. 

Weekend: Dette er en kombination af levering af vores dagblad i printet form, som du modtager fredag, lørdag og søndag, og ydermere har du adgang til vores e-avis alle ugens dage. Samtidig får du gratis ubegrænset adgang til det redaktionelle indhold på nordjyske.dk hele døgnet og medlemskab af vores abonnementsklub Klub Nordjyske samt adgang til Nordjyske Historiske Avisarkiv. 

Hele ugen: Dette er en kombination af levering af vores dagblad i printet form, som du modtager alle ugens dage og ydermere har du adgang til vores e-avis alle ugens dage. Samtidig får du gratis ubegrænset adgang til det redaktionelle indhold på nordjyske.dk hele døgnet og medlemskab af vores abonnementsklub Klub Nordjyske samt adgang til Nordjyske Historiske Avisarkiv. 

Nordjyske.dk: Dette er vores ubegrænsede adgang til det redaktionelle indhold på nordjyske.dk hele døgnet (eksklusive e-avis), medlemskab af vores abonnementsklub ”Klub Nordjyske” samt adgang til Nordjyske Historiske Avisarkiv.  

2. Brugerlogin 

2.1 Hvis du ikke har oprettet et brugerlogin i forbindelse med dit abonnementskøb, kan brugerlogin nemt oprettes på nordjyske.dk. 

2.2 Din profil giver adgang til vores kundeservice-funktioner, såsom ferieflytning, adresseændring m.v. Du kan se betingelserne for oprettelse af brugerlogin, kaldet Nordjyske profil, her

3. Kampagnetilbud 

3.1 Hvis du tegner et abonnement gennem et kampagnetilbud, vil dette klart fremgå af din ordrebekræftelse, som du modtager på din mail. Som udgangspunkt kan du kun benytte dig af vores kampagnetilbud, hvis du ikke har haft et abonnement hos os indenfor de seneste seks måneder på tidspunktet, hvor du ønsker at gøre brug af et kampagnetilbud.

3.2 Det Nordjyske Mediehus har to forskellige kampagnetilbud: 

      • Fortløbende kampagnetilbud, der automatisk fornyes til et standardabonnement efter udløbet af kampagneperioden. Fornyelsen sker til normalprisen på tidspunktet for fornyelsen. Priserne kan findes på nordjyske.dk for det pågældende produkt. 
      • Kampagnetilbud med automatisk stop, hvor abonnementet stopper automatisk ved udløb af kampagneperioden. 

3.3 Kampagnetilbud kan ikke flyttes til en anden leveringsadresse i kampagneperioden, ligesom du ikke krediteres hvis abonnement på Weekend eller Hele Ugen pauses i kampagneperioden. 

3.4 For gratis- eller kampagneabonnementer oprettet via værdikoder gælder samme betingelser. For gaveabonnementer gælder særlige betingelser, dem finder du her

4. Levering af printavis 

4.1 Du kan se, om du er indenfor vores dækningsområde til dagblad i printet form, når du indtaster din adresse ved tegning af dit abonnement.

4.2 Hvis du opretter abonnementet via kundeservice, vil leveringen af den trykte avis ske som aftalt med kundeservice. Ved oprettelse af abonnement på nordjyske.dk kan der gå op til to dage, før du modtager den fysiske avis. Du vil ikke modtage nogen kompensation for dette, da abonnementet også inkluderer adgang til e-avisen og nordjyske.dk. 

4.3 For at vi kan sikre korrekt levering, bedes du meddele ændringer i din oplyste leveringsadresse til kundeservice, senest tre hverdage før ændringen træder i kraft. Husk også at have tydeligt navn og husnummer på adressen. Det Nordjyske Mediehus kompenserer ikke for manglende levering der skyldes manglende opdatering af leveringsadresse.  

4.4 Det Nordjyske Mediehus gør sit bedste for at levere avisen så tidligt som muligt, men kan ikke garantere et præcist leveringstidspunkt. Leveringen kan påvirkes af faktorer som geografisk placering, vejrforhold, ruteændringer og andre omstændigheder. Vi kan ikke kompensere for forsinkelser eller efterleverede aviser, men du kan altid læse dagens avis i e-avisen på nordjyske.dk. Hvis du ikke har modtaget avisen inden kl. 12, kan du besøge vores selvbetjeningsside eller kontakte kundeservice for at få oplyst forventet leveringstidspunkt. I nogle geografiske områder benytter vi en ekstern leverandør, som kan have individuelle leveringstider. 

4.5 Printavisen anses for leveret, såfremt en forsinket printudgivelse efterleveres senest sammen med leveringen af næste dags avis.  

4.6 Skulle du mod forventning ikke modtage printudgaven af din avis jævnfør punkt 4.5, er det muligt at få refunderet dagsværdien på printudgivelsen af dagbladet i henhold til det tegnede abonnement. Dagsværdien kan variere afhængigt af abonnementstype samt antal dage i betalingsperioden.   

5. Pause af abonnement 

5.1 Digitale produkter samt kampagnetilbud kan ikke sættes på pause.
 
5.2 Hvis du ønsker at pause produktet ”Weekend” eller ”Hele ugen” refunderes alene dagsværdien på printudgivelsen af avisen i henhold til det tegnede abonnement. Du kan pause dit abonnement i din profil, eller ved at kontakte kundeservice. Registrering af pause i dit abonnement, skal ske senest tre hverdage inden denne skal påbegyndes.

6. Opsigelse af abonnement 

6.1 Opsigelse af abonnement købt i Nordjyske app, skal opsiges i app’en og kan ikke opsiges ved henvendelse til kundeservice. 

6.2 Nytegnede fortløbende kampagnetilbud kan opsiges til udløbet af første abonnementsperiode, dog senest 5 dage før abonnementet fornys til en ny abonnementsperiode.  

6.3 Har du oprettet et fortløbende kampagnetilbud, hvor kampagnen er på 6 måneder eller mere, kan abonnementsaftalen opsiges med 30 dages varsel til udgangen af abonnementsperioden, når der er forløbet 5 måneder fra abonnementsstart. 

6.4 Har du tegnet et kampagnetilbud med automatisk stop, eller et fortløbende kampagnetilbud, refunderes eventuelt restbeløb ved opsigelse før udløb af kampagneperioden ikke, såfremt kampagneperioden er under 6 måneder. 
 

7. Særligt for abonnementer tegnet før 2020 

7.1 Såfremt dit abonnement er tegnet før marts 2020, refunderes den fulde dagsværdi ved pause i abonnementet eller ved manglende levering af printavisen.
       

---oOo--- 

 

Specielt for Vigeur  

Vigeur er et erhvervsmedie, der skaber indhold til, for og om nordjysk erhvervsliv der tilbydes af Det Nordjyske Mediehus A/S. Disse specielle betingelser er gældende for Vigeur i tillæg til de Generelle købs- og abonnementsbetingelser for abonnementsprodukter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de generelle og specielle betingelser for Vigeur, har de specielle betingelser for Vigeur forrang. 

1. Abonnement 

1.1 Vigeur er et digitalt månedsbetalt produkt, og med et betalt abonnement får du adgang til alt Vigeurs indhold på vigeur.dk.

1.2 Vigeur Light-abonnement giver adgang til fem (5) gratis artikler pr. måned og kræver kun, at der oprettes en profil på Vigeur.   

2. Brugerlogin 

2.1 Abonnementer forudsætter, at du ved køb opretter et brugerlogin. Dit brugerlogin består af følgende obligatoriske oplysninger: navn, adresse, e-mail, samt en selvvalgt personlig adgangskode.

3. Opsigelse 

3.1 Abonnementer uden binding, kan opsiges skriftligt til udløbet af en abonnementsperiode med 5 dages varsel forud for abonnementet fornys til en ny abonnementsperiode.

3.2 Abonnement med binding, kan opsiges skriftligt til udløbet af næstkommende måned efter 5 måneder, således din binding er maksimalt 6 måneder. 

3.3 Du kan opsige dit abonnement ved at kontakte kundeservice på mail: vigeur@dnmh.dk. 

4. Betaling 

4.1 Abonnementer købes og betales på vigeur.dk gennem MobilePay.

4.2 Såfremt abonnementet er købt med en prøveperiode, vil abonnementet automatisk fornyes månedsvist. 

5. Fortrydelsesret 

5.1 Du har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager ordrebekræftelse på dit køb, alternativt hvor du tager dit abonnement i brug. Vil du gøre brug af din fortrydelsesret, skal du give besked om det til kundeservice på mail vigeur@dnmh.dk. inden udløb af de 14 dage. Hvis du har haft digital adgang til artikler og e-avisen i de 14 dage, hvor fortrydelsesretten gør sig gældende, betaler du for den periode, hvor du har haft adgang til abonnementet.

6. Godtgørelse for manglende adgang 

6.1 Manglende adgang til Vigeur godtgøres ikke ved tilbagebetaling af kontant beløb, men din abonnementsperiode forlænges med samme periode, som du din manglende adgang.

 

---oOo--- 

 

Specielt for Læsø Posten 

Nærværende specielle betingelser er gældende for Læsø Posten i tillæg til de Generelle købs- og abonnementsbetingelser for abonnementsprodukter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de generelle og specielle betingelser for Læsø Posten, har de specielle betingelser forrang. 

1. Opsigelse 

1.1 Dit abonnement kan opsiges til udløb af den indeværende abonnementsperiode, dog kan et abonnement altid opsiges, når der er forløbet fem måneder fra abonnementsstart, med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.
 
1.2 Nytegnede kampagne-, måneds- og kvartalsabonnementer kan opsiges til udløbet af 1. abonnementsperiode.

2. Kampagnebetingelser 

2.1 Kampagnetilbud er kun gældende, hvis husstanden ikke har haft et abonnement inden for de sidste 6 måneder. Ved kampagneophør fortsætter abonnementet til normalpris. Kampagnetilbud kan ikke pauses eller flyttes til en anden leveringsadresse i kampagneperioden.

3. Leveringsbetingelser 

3.1 Læsø Posten udkommer hver onsdag 52 uger om året. Der tages forbehold for færgeaflysninger eller forsinkelser som kan påvirke avisleveringen. I resten af Nordjylland omdeles avisen senest kl. 07.00. Leveringer udenfor by sker inden kl. 10.00. Læsø Posten kan udelukkende leveres indenfor Det Nordjyske Mediehus’ eget dækningsområde, hvilket er Nordjylland. 

3.2 For at vi kan sikre korrekt levering bedes du meddele evt. ændringer til kundeservice senest to hverdage før ændringen træder i kraft. Husk, også at have tydeligt navn og husnummer på adressen. Skulle avisleveringen svigte, kan du kontakte kundeservice, der vil udbedre fejlen. 
 

4. Priser 

1 Abonnementsprisen kan blive reguleret, en prisregulering vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode. Prisreguleringen bliver annonceret i avisen. Der tages forbehold for trykfejl og tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse.

4.2 Midlertidig afbestilling o.l. modtaget efter udsendelse af faktura, vil blive reguleret på næste faktura. Overskridelse af leveringsfrister for den fysiske avis, som skyldes vejrforhold eller lignende, godtgøres ikke.  

4.3 Såfremt levering af avisen hindres af krig, borgerlige uroligheder eller anden force majeure samt af strejke eller lockout, vil beløbet for de manglende aviser blive fratrukket næste faktura.  

4.4 Ved manglende betaling fremsendes en rykkerskrivelse pålagt et gebyr på 49 kr.  

4.5 Gældende priser på Læsø Posten kan til enhver tid findes på hjemmesiden eller ved henvendelse til kundeservice.